Všeobecné podmínky Hotelu Stará škola.

 

 1. Úvod

 

Tyto Všeobecné podmínky upravují smluvní vztah mezi „Hotelem Stará škola“ dále jen jako ubytovatelem a zájemci o ubytování dále jen jako zákazníkem. Podmínky jsou závazné a uhrazením dohodnuté zálohy zákazníkem  nabývají povahy smlouvy s platnými předpisy České republiky.

 1. Zákazník

 

Zákazníkem mohou být pouze osoby starší 18 let. Osoby mladší 18 let se mohou ubytovat a využívat služby penzionu pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

 1. Ubytovatel

 

Hotel Stará škola, Hořice na Šumavě 93, 38 222 Hořice na Šumavě.

 

 1. Vznik smluvního vztahu

 

Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a ubytovatelem vznikne na základě objednávky ubytování. Ubytování lze objednat e-mailem, dopisem, nebo osobně. Na základě objednávky zašle ubytovatel zákazníkovi informační e-mail zda máme ve Vámi požadovaném termínu volno. Pokud je obsazeno nabídneme Vám jiný termín. Po vzájemném odsouhlasení termínu Vám potvrdíme objednávku a pokud na Vámi požadovaný termín vybíráme zálohu zašleme Vám podklady k uhrazení nevratné zálohy. V případě že učiníte rezervace má se za to, že je tak činěno v souladu s těmito všeobecnými podmínkami a potvrzujete akceptaci těchto všeobecných podmínek Vámi i všemi ostatními osobami uvedenými / zahrnutými ve Vaší objednávce.

Nevratnou zálohu je nutné uhradit do čtrnácti dnů od zaslání potvrzení o rezervaci a vyzvání k uhrazení zálohy. Zálohy vybíráme ve výši 1000,- kč. Uhrazením nevratné zálohy zákazník potvrzuje, že si přečetl a porozuměl Všeobecným podmínkám, seznámil se s ceníkem, storno podmínkami, platebními podmínkami a souhlasí s nimi.

Bez uhrazení nevratné zálohy v požadovaném čase není Vaše rezervace platná.

 1. Ceny

Nevratná záloha ve výši 1000,- kč. Zálohu lze uhradit bankovním převodem na č.ú.: 168418689/0600, Výdaje s uhrazením zálohy nese klient v plné výší. Doklad o uhrazení zálohy je nutno uschovat pro nástup ubytování. Doplatek za ubytování je splatný ihned při příjezdu v celkové výší 100% v hotovosti.

Hotel si vyhrazuje právo požadovat při příjezdu dle uvážení zálohu na případné škody vzniklé nesprávným využíváním zařízení.

Celkovou cenu ubytování je možné po dohodě uhradit kdykoliv před příjezdem do Hotelu buď bankovním převodem, nebo v hotovosti. Pokud máte možnost čerpat příspěvek od zaměstnavatele je možné způsoby plateb zkombinovat.

 1. Práva a povinnosti zákazníka:

 

–      být řádně informován o veškerých podmínkách pobytu, plateb a storno podmínkách.

–      využívat veškerých zaplacených služeb. (služby uvedené jako zdarma nelze právně vymáhat).

–      dodržovat interní předpisy penzionu. (při hrubém porušování předpisů může být pobyt kdykoliv zrušen ze strany ubytovatele bez jakékoliv náhrady za uhrazené služby).

–      stornovat pobyt kdykoliv před započetím pobytu, Při storno pobytu se ubytovatel i zákazník řídí storno podmínkami uvedeným v těchto Všeobecných podmínkách.

–      v uvedeném čase zaplatit dohodnutou zálohu za pobyt.

–      uhradit veškeré škody způsobené svým jednáním a jednáním jemu svěřených osob v plné výší na zařízení a vybavení Hotelu Stará škola. Výši vzniklé škody určuje provozovatel.

–      při ubytování předložit platný průkaz totožnosti. V případě, že cestujete s dětmi mladšími 15 let nahlásit jména a datum narození dětí. Při slevě na děti je rozhodující věk dětí při odjezdu.

–      v den příjezdu je možné se ubytovat od 14:00 do 18:00 hod. pokud není po vzájemné dohodě dohodnuto jinak. Pokud přijedete dřív bez domluveného individuálního příjezdu „nebudete ubytováni“, nebo pokud přijedete dřív a Vaší přátelé již jsou u nás ubytovaní, vztahuje se na Vás ceník jako na návštěvu.

 

 1. Práva a povinnosti ubytovatele:

 

– zajistit všechna práva a povinnosti zákazníka uvedené v bodě 6.

 1. Storno podmínky
 • objednatel bere na vědomí, že storno poplatek je smluvní pokutou za vypovězení smlouvy o ubytování, kterou svou závaznou rezervací uzavřel. Smluvní pokuta nekompenzuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
 • v případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele bez zavinění ubytovatele, není ubytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu ubytování ani z části. Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené ubytovací služby ze strany objednatele představuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, Odstoupení od smlouvy je možné výhradně písemnou formou, nebo e-mailem. Toto odstoupení od smlouvy musí být doručeno ubytovateli na kontakty uvedených na stránkách Hotelu Stará škola.

– Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit storno poplatky v této výši:

Nevratná záloha 1000,- kč      –100% z celkové zálohy pobytu.

29-40 dnů od zahájení pobytu – 20% z celkové částky pobytu.

15-28 dnů od zahájení pobytu – 50% z celkové částky pobytu.

Méně než 14 dnů před zahájením pobytu –100% celkové částky pobytu.

 

 

Dny storno pobytu se počítají ode dne doručení storna pobytu Hotelu Stará škola.

Storno poplatek je počítán i při nenastoupení pobytu v uvedeném dni na odsouhlasené objednávce pobytu. (Pokud máte objednáno 7 dní pobytu bude Vám naúčtováno 7 dní pobytu bez ohledu na pozdní příjezd, nebo brzký odjezd.)

V případě storna pobytu je ubytovatel povinen provést vyúčtování storna a toto vyúčtování zaslat zákazníkovy formou předchozí komunikace a objednávky pobytu. Vyrovnání storna je povinen jak zákazník, tak ubytovatel provést nejpozději do 14 dnů od zaslání vyúčtování storna. Storno poplatek je nutné uhradit vždy bez ohledu na důvody vzniku storna. V případě storna pobytu ze strany ubytovatele je tento povinen zaslat již poukázané prostředky zpět zákazníkovi. Storno poplatek musí být uhrazen i při změně termínu zákazníkem pokud není dohodnuto jinak vzájemnou komunikací.

Z těchto důvodů doporučujeme uzavření pojistky proti stornopoplatkům a případné stornopoplatky nárokovat na pojišťovně s kterou jste uzavřeli pojistku.

 1. Pojištění

 

Doporučujeme uzavření jak úrazové pojistky tak pojistky na škody způsobené třetím osobám. Pojistky nejsou zahrnuty v ceně pobytu.

 

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2017. Změnu těchto Všeobecných podmínek je možné provést kdykoliv bez předchozího upozornění.

Zákazník uhrazením nevratné zálohy na pobyt souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami a je si plně vědom případných stornopoplatků a zavazuje se je uhradit v uvedeném termínu.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This